Ziedot

Jūsu atbalsts mums ir ārkārīgi nozīmīgs!

NOASS kā sebiedriskā labuma organizācija pieņemam ziedojumus biedrības vispārīgo mērķu sasniegšanai, kā arī individuālu projektu realizācijai!

Atbalstīt mākslas centra darbību:

Biedrība “Mākslas centrs NOASS”

Zaubes iela 10-3, Rīga, LV-1013, Latvija

Reģ. Nr. 40008036970

Konts: Nr. LV39 UNLA 0001 0027 0064 6

A/S “SEB Banka” UNLALV2X

Atrašanās vieta:

AB dambis 2, Rīga LV-1048,Latvija